METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA
Nieuwegein.© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 8: Overmacht

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere 17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan

verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk

een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer

die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever

opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of

wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde

en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze

verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, 13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade

rente.

voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan

Metaalunieleden.

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver- 13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken

opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid

plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht- nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on- mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de

van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Daarnaast is op-drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is op-drachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van

hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de 14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht-

artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt,
exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen
voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door

nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in 17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdracht-

van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten

opdrachtnemer.

de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

voor laden, lossen en medewerking verlenen aan 8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van 14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen-

douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding

de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever Artikel 9: Omvang van het werk
verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ont-

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij

over het meerdere tot € 6.000,- 10% over het meerdere tot € 15.000,- 8%

afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in
welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

heffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor
een evenredig deel van de opdrachtsom.

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.

over het meerdere tot € 60.000,- 5% over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande

3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door 9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de

berekening volgt.

opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander

gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie
(mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd 17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of

3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een

bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;

materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of 14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden

boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;

hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem Artikel 18: Zekerheden

worden gevorderd.

3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

worden toegezonden.

14.6 Voor rekening van opdrachtgever komen:

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid

informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer Artikel 10: Meerwerk
gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;

voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in

of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties
of het bestek;

c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever

opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen- 14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de

te verhalen.

boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

stemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende 14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.

factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 normale slijtage;
 onoordeelkundig gebruik;
 niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever

overeenkomst met opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, Artikel 11: Uitvoering van het werk
mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-

of door derden;
 gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of 18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

voorgeschreven door opdrachtgever;
 gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
 geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
 onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade 14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over-

door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is

aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdracht- gever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht

verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep 18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever

tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, 11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op-

meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het

uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle

de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken

gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste 15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

5.3. Als er sprake is van:

verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een

van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij 19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker,

a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die op- drachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig

bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.

heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te Artikel 12: Oplevering van het werk

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

voeren;

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende 16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit- 19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor

gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt

voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.

te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;

opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat 16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om 19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede)

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij,

gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft

opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen.

met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de

meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet 16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het

opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

opdrachtgever opgeslagen.

normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet- exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine 16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is

op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer

gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan

opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete ver- schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die

maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een

opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de Artikel 17: Betaling

opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele

vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft

gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op- drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op- drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of

veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht-

het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.

dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak 13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdracht- 21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te

aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder

op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

nemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdracht-nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie

zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de

meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op 13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep

volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van

overeengekomen prijs.

opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet

toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde op-drachtsom over de

de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van op- drachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.

kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de

laatste twaalf maanden voorafgaand aan de

e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli- Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

quideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.